کار مترو متوقف شده است روزنامه نگار

63


ساعت 14:20 روز 11 فروردین ماه به مرکز ملی مدیریت بحران هشدار داده شد که در حین تخریب سنگر “ایروانی الراغاتس” واقع در خیابان نار دوس شماره 2، آوار بر روی ریل مترو ریزش کرده است. در نتیجه کار مترو متوقف شد.

یک واحد رزمی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات شهر ایروان خدمات امداد و نجات وزارت کشور ایروان به محل حادثه رفت.

Source link