نتایج اولیه سرشماری در ارمنستان منتشر شد. جمعیت ارمنستان چقدر است؟

145


کمیته آماری نتایج اولیه سرشماری انجام شده در ارمنستان را منتشر کرد. بر اساس سرشماری، تا 13 اکتبر 2022، جمعیت دائمی ارمنستان 2 میلیون و 928 هزار و 914 نفر و جمعیت فعلی آن 2 میلیون و 638 هزار و 917 نفر بوده است.

Source link