همکاری کمیته تحقیقاتی RA و شبکه اجتماعی “TikTok”.

111


کمیته تحقیقات RA و شرکت “TikTok” در مورد همکاری به توافق رسیدند.

به ویژه توافقی بین کمیته تحقیق و تفحص RA و شرکت “تیک تاک” در خصوص واکنش سریع در موارد انتشار اطلاعات جرایم جدی و به ویژه جدی در بستر این شرکت و اجرای سازوکارهایی برای تبادل فوری اطلاعات لازم حاصل شد. ، با رعایت کامل الزامات قانون.

همکاری یاد شده به پیشگیری و پیشگیری از جرایم در چارچوب بستر اجتماعی آنلاین، افزایش پاسخگویی و کشف مظاهر احتمالی جرم کمک می کند.

کمیته تحقیق و تفحص RA

Source link