جمهوری باکو بازهم ۷ تن از مذهبی‌ها و هیئتی‌های باکو را به اتهام جاسوسی و ارتباط با ایران دستگیر کرد!

25


جمهوری باکو بازهم ۷ تن از مذهبی‌ها و هیئتی‌های باکو را به اتهام جاسوسی و ارتباط با ایران دستگیر کرد!


سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY