ارمنستان دیده نشده – سورب هاکوب – آکوری به کولوتاک، آرتساخ

19


نوشته هوسپ داغدیگیان از جمله مقدسینی که در کلیساهای ارمنی و دیگر مسیحیان مورد احترام قرار می گیرند، سورب (قدیس) هاکوب است که از آن به عنوان سنت یعقوب یاد می شود.Source link