کنعانی ادعاهای زنجیره‌ای جمهوری آذربایجان علیه ایران را رد کرد

20


کنعانی ادعاهای زنجیره‌ای جمهوری آذربایجان علیه ایران را رد کرد


🔹سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن رد اتهامات زنجیره‌ای اخیر سرویس امنیتی و دادستانی جمهوری آذربایجان گفت: متاسفانه چندی است دولت جمهوری آذربایجان شهروندان خود را به اتهام و ادعای واهی ارتباط با نهادهای ایرانی بازداشت می‌کند.

🔹کنعانی با رد ادعای هرگونه ارتباط رسمی و غیررسمی این اشخاص با ایران یادآور شد: ارتباطات مردمی شهروندان ۲ کشور قلبی، عاطفی، تاریخی، دینی و حتی خویشاوندی است و دولت جمهوری آذربایجان نباید این پیوندهای عمیق تاریخی شهروندان خود را امنیتی سازی کرده و آن را به همسایگان نسبت دهد.

🔹برخورد با شهروندان خاطی و قانون‌شکن حق طبیعی حکومت‌هاست اما زندانی‌کردن بسیاری از شهروندان با ادعای ارتباط با ایران غیرقابل پذیرش است.

مرکز مطالعات آذربایجان