🔸 اگر تهران به دنبال عادی سازی روابط با باکو است باید شیخ اورخان محمداف و شیخ توحید ابراهیمی را تحویل حکومت آذربایجان بدهد.

10

🔸 اگر تهران به دنبال عادی سازی روابط با باکو است باید شیخ اورخان محمداف و شیخ توحید ابراهیمی را تحویل حکومت آذربایجان بدهد.


این را کارشناسان سیاسی رآکسیا تی وی آذربایجان امروز در برنامه خود اعلام کردند.

https://youtu.be/ILCApNyNq5A