🔴 آراییک هاروتونیان رئیس جمهوری آرتساخ با نمایندگان فراکسیون “میهن آزاد” (فراکسیون سامول بابایان) مجلس شورای ملی آرتساخ دیدار کرد. چالش های داخلی و خارجی پیش روی آرتساخ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم حفظ ثبات داخلی در شرایط کنونی تاکید شد.رئیس جمهور گفت که در آینده نزدیک نظرات همه طرف های ذینفع را می شنود و پیشنهادات را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و بر اساس نتایج رایزنی های سیاسی تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که به جلوگیری از بحران سیاسی داخلی کمک کند و پایه های دولت را تضعیف نکند.

26

🔴 آراییک هاروتونیان رئیس جمهوری آرتساخ با نمایندگان فراکسیون “میهن آزاد” (فراکسیون سامول بابایان) مجلس شورای ملی آرتساخ دیدار کرد. چالش های داخلی و خارجی پیش روی آرتساخ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم حفظ ثبات داخلی در شرایط کنونی تاکید شد.رئیس جمهور گفت که در آینده نزدیک نظرات همه طرف های ذینفع را می شنود و پیشنهادات را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و بر اساس نتایج رایزنی های سیاسی تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که به جلوگیری از بحران سیاسی داخلی کمک کند و پایه های دولت را تضعیف نکند.