پوستری با اسامی مزدوران آذربایجانی به اوکراین فرستاده شدند و آنجا در جنگ بر علیه روسیه کشته شدند

78


پوستری با اسامی مزدوران آذربایجانی به اوکراین فرستاده شدند و آنجا در جنگ بر علیه روسیه کشته شدند


مرکز مطالعات آذربایجان