نام جمهوری اسلامی ایران و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) که مدت کوتاهی از سایت رسمی شرکت های هواپیمایی  «اذال» و  «بوتا» آذربایجان پاک کرده بودند، دوباره در سایت رسمی شان باز گرداندند.

59

نام جمهوری اسلامی ایران و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) که مدت کوتاهی از سایت رسمی شرکت های هواپیمایی  «اذال» و  «بوتا» آذربایجان پاک کرده بودند، دوباره در سایت رسمی شان باز گرداندند.


مرکز مطالعات آذربایجان