درنگی بر تیتر یک روزنامه ترکیه در خصوص کریدوز زنگزور

10


درنگی بر تیتر یک روزنامه ترکیه در خصوص کریدوز زنگزور


یلماز بیلگین روزنامه نگاری است که کدهای امنیتی را با انتشار گزارش و مقاله به حامیان و گروههای اجتماعی می فرستد. وی در جریان جنگ سوریه نیز اطلاعات پنهان امنیتی را در قالب تحلیل سیاسی در نشریات نزدیک به حزب حاکم منتشر میکرد.
سال گذشته همین روزنامه نگار با انتشار یک مقاله با عنوان ۳٠٠٠ جاسوس ایران در آذربایجان، به نفوذ ایران در میان دینداران شیعه اشاره کرد.
چند هفته پس از این مقاله، بازداشت دینداران شیعه در باکو آغاز شد که طی آن دستکم هزار نفر به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شدند.
اکنون همین نویسنده، از آمادگی مقدمات جنگ در زنگزور خبر میدهد. پیدا است که همه چیز روشن و تصمیم ترکیه و باکو برای حمله به مرزهای ایران قطعی شده است. البته میتوان خود را به خواب زد و به رسانه ها گفت: «مقامات آذربایجان به ما گفته اند قصد جنگ ندارند و میخواهند سفارت خانه باز کنند»!
🆔 @IR_Azariha