علی اف: بخشی از ارمنستان می بایست جزیی از خاک ما می‌بود اما در دوره شوروی به ارمنستان داده شد!

23


علی اف: بخشی از ارمنستان می بایست جزیی از خاک ما می‌بود اما در دوره شوروی به ارمنستان داده شد!


✍پ ن: آنجایی که تو الان نشسته ای هم در اصل باید بخشی از خاک ایران «می‌بود» که روسیه به قهر و غلبه از ایران گرفت.
🆔 @IR_Azariha